top of page
husaby.jpeg

Senterpartiet har tatt initiativ til og fått gjennomslag for mye de siste fire årene.
Gjennom et godt arbeid i komiteer, formannskap og kommunestyret har vi
lagt grunnlag for gode vedtak, også i samarbeid med de andre partiene.

Under kan du se en oversikt over noen av sakene 
vi har fått gjennomført den siste perioden

351106103_149319551483908_6672373529807841979_n.jpg

Barn og unge

✔️   Bygge nytt oppvekstsenter på Venn (igangsettes i 2024)

✔️   Etablert ungdomsklubb i Børsa og Buvika

✔️   Åpnet nye Skaun Ungdomsskole

✔️   Økt administrative ressurser i grunnskolene i Skaun

✔️   Sikret god nok lærertetthet i grunnskolene i Skaun
 

✔️   Sikret et godt og trygt SFO-tilbud for barna i Skaun
 

✔️   Etablert et aktivt ungdomsråd med tale- og forslagsrett
 

✔️   Sørget for midler til utviklingsarbeid i barnehagen


✔️   Sikret god svømmeopplæring i grunnskolen gjennom aktivt   

        eierskap i Orkland folkebad


✔️   Støttet forebyggende og holdningsskapende arbeid blant unge
        (blant annet har det blitt ansatt en SLT koordinator)


✔️   Lagt til rette for gode støtteordninger for barn og unge
        og styrket arbeidet med tverrfaglige team

2020 logo lokallag Trøndelag Skaun kvit RGB_edited.png

Helse og omsorg

✔️   Vi har arbeidet for opprettelse av nye legehjemler ved
        Skaun legekontor

✔️   Etablert et tilbud til eldre om bruk av restarbeidsevne

✔️  Vi har vedtatt og planlagt flere boliger som kan benyttes til 

       omsorgs-, alders og avlastningsboliger

✔️   Blitt en "Demensvennlig kommune" med godt samarbeid med
        Demensforeningen

Pasient med Healthcare Sykepleier
2020 logo lokallag Trøndelag Skaun kvit RGB_edited.png

Kultur og idrett

✔️   Økt den kommunale støtten til frivillige lag og organisasjoner

✔️   Åpnet Bautaen Kulturhus med bibliotek, kulturskole og frivilligsentral

✔️   Ansatt egen kulturskolerektor

✔️   Videreutviklet folkebiblioteket som en viktig møteplass

        og arena for kultur

✔️   Støttet interkommunale anlegg som folkebadet, motorsportbane, 

        fotballhall mm.

✔️   Støttet opp om arbeid som fremmer folkehelsa gjennom 
        tilrettelegging, lyssetting og skilting av turstier, ferdselsveger og
        skiløyper

✔️   Arbeidet for å etablere gratis utlån av utstyr til sport og friluftsliv

✔️   Etablere minnelund ved kirkene og gravplass for andre
        trosretninger/livssyn ved Buvik kirke

✔️    Støtte til Viggja IL nybygg Seljan og støtte til ny løypemaskin Buvik IL

2020 logo lokallag Trøndelag Skaun kvit RGB_edited.png

Samferdsel, næringsliv og bosetting

✔️   Vi har jobbet for større bevilgninger til fylkesvegene
        i hele kommunen

✔️   Gjennom næringsrådet i Skaun, vært aktiv i forhold til
        næringsutvikling i kommunen

✔️   Arbeidet for å utvikle næringsareal, samt lagt til rette for etablert
        og ny næringsvirksomhet

✔️   Gjennomført bygging av ny brannstasjon

✔️   Vi har sagt nei til forslagene om å øke eiendomsskatten, og heller
        funnet andre veier for å finansiere nybygg.
        Vi ønsker at eiendomsskatten skal fases ut så snart kommunens 
        økonomi tilsier at dette er gjennomførbart

2020 logo lokallag Trøndelag Skaun kvit RGB_edited.png
Hveteplante

Landbruk og skogbruk

✔️   Vi har sikret et sterkt jordvern som er fremtidsrettet og lokalt   

        forankret med krav om nydyrking og flytting av dyrketjord
        ved en eventuell nybygging

✔️   Vi har bevilget midler til egen Skaun-stand på Trøndersk Matfestival          for å vise frem lokale aktører og matkultur fra kommunen vår

✔️   Involvert ungdommer i skogplanting og la de delta

2020 logo lokallag Trøndelag Skaun kvit RGB_edited.png

Natur og miljø

✔️   Vi har vektlagt jordvern sterkere i planprosesser og arealplaner

✔️   Sammen med frivilligheten, lag og organisasjoner har vi stimulert
        til bruk av naturressursene som fangst og fiske gjennom
        ungdomsrettede tiltak

✔️   Vedtatt innkjøp av el-biler til tjenestebiler i kommunen

✔️    Lagt til rette for ladepunkter for el-bil

✔️    Hatt stort fokus på energibruken i våre bygg (ENØK) ved nybygg
         og restaurering

✔️    Intensivert arbeidet for at alle kommunens innbyggere ska ha
         godt, rent vann

351480066_2169511919902194_395537876817198314_n.jpg
bottom of page