top of page

Program
2023-2027

SKAUN KOMMUNE- AKTIV OG ATTRAKTIV-SAMMEN
 

Senterpartiet vil styre etter ansvarlige økonomiske prinsipper og gi gode tjenester.
Gjennom omstilling og rett ressursbruk vil vi bidra til lavere kostnader for innbyggerne, slik som lavere eiendomsskatt og kommunale avgifter.

ELDREVENNLIG KOMMUNE
 

Senterpartiet ønsker ikke bare år til livet, men liv til åra. Alderdommen er like individuell som resten av livet.

Eldreomsorgen skal gi trygghet, bistand og omsorg. Den må organiseres slik at eldre har trygghet for god hjelp uavhengig av egen situasjon eller om de har ressurssterke pårørende.
Alle skal behandles med utgangspunkt i egne forutsetninger.

 

Skaun Senterparti vil:
 

 • Bygge ut Rossvollheimen med helsehus i Børsa med plass til hjemmetjenesten og flere omsorgsleiligheter.

 • I samarbeid med andre, bygge senior og omsorgsleiligheter på kommunal tomt i Buvika.

 • Styrke botilbudet for eldre i hele kommunen med rett bolig til rett bruker

 • Legge til rette for etablering av bofellesskap i hele kommunen.

 • Sikre et dagaktivitetstilbud for alle med behov, og stimulere til et mangfold i tilbudet.
  Kan også være i samarbeid med frivillige lag og foreninger.

 • Sørge for brukervennlige datatjenester

HELSE

Senterpartiet legger stor vekt på å styrke psykisk helse. Mange vil i løpet av livet oppleve psykisk sykdom og ha behov for behandling, disse pasientene må få god behandling og oppfølging.

En sterk vekst i antall innbyggere krever et større tjenestetilbud også innen helse.

 

Skaun Senterparti vil:
 

 • Styrke kommunale helsetjenester som gjelder rus og psykisk helse.
  En styrkning omfatter helsestasjoner, skolehelsetjeneste og andre kommunale tiltak.

 • Sikre opprettelsen av legehjemler som dekker det behovet vi har.

 • Ha flere hender og bred kompetanse i helsesektoren gjennom å støtte deltagelse i deltidsstudier for
  våre ansatte.

 • Sørge for at ungdom kan få mulighet til å jobbe innen helse og omsorgssektoren.

SKOLE OG BARNEHAGE

 

I Skaun er de aller fleste foreldre i arbeid fra barna er relativt små. Derfor er det viktig med et godt utbygget barnehagetilbud og god kvalitet i barnehagene der folk bor.

Barnehagene skal bygge på en grunnleggende respekt for barndommens egenverdi og bidra til en meningsfull oppvekst. Dette må gjelde uavhengig av barnets funksjonsnivå, bosted og den bakgrunnen barnet har sosialt, kulturelt og etnisk.

Senterpartiet vil ha en sterk offentlig skole for kunnskap og utvikling der alle elever kan få
utnytte potensialet sitt.

Skolen skal sikre elevene gode ferdigheter i alle basisfag. Utdanningssystemene må møte og svare på endringer – i samfunnet, vitenskapelige disipliner og teknologi – og svare på de behov det framtidige arbeidslivet har.

 

Skaun Senterparti vil:
 

 • Innføre rullerende barnehageopptak

 • Innføre søskenrabatt mellom/på tvers av barnehage/SFO

 • Det innføres helhetlig tjenestetilbud (pakkeløp) for barn med spesielle behov, slik at barnet får den tverrfaglige oppfølgingen det trenger gjennom hele oppveksten.

 • Legge til rette for gode støtteordninger i arbeidet med barn og unge

 • Realisere åpningen av nye Venn oppvekstsenter.

 • Støtte alternative opplæringsarenaer som for eksempel Inn på tunet og Drive.

BARN OG UNGE
 

Alle barn og unge må sikres gode og trygge oppvekstsvilkår gjennom gode bo- og nærmiljø. Vi vil støtte tiltak som forebygger utenforskap.

Senterpartiet er opptatt av å legge til rette for at ungdom skal utvikle sin demokratiforståelse gjennom dialog, inkludering og involvering.
 

Skaun Senterparti vil:
 

 • Fortsatt øke lærlingeandelen

 • Sikre videreføring og utvikling av ungdomsklubbene og aktiviteter i hele kommunen.

 • Fortsette med ungdomsrådets tale og forslagsrett i kommunestyret

 • Støtte det forebyggende og holdningsskapende arbeidet blant unge.

 • Styrke arbeidet med psykisk helse og forebyggende rusarbeid i barnehage og skole.

 


 

KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET
 

Senterpartiet vil ha sterke kulturinstitusjoner og god talentutvikling. Det må legges til rette for et mangfold av kulturaktiviteter og kulturuttrykk, og for at hele befolkningen skal kunne delta i kunst- og kulturlivet uansett hvor de bor. Kulturskolen er en viktig arena for barn og ungdom som ønsker å videreutvikle seg innen musikk, dans eller annen kultur.

Senterpartiet vil opprettholde et mangfoldig idrettsliv, blant annet gjennom å støtte utbygging av flere idrettsanlegg. Idretten tilrettelegger noen av de viktigste møteplassene i sine lokalmiljøer. Senterpartiet vil føre en idrettspolitikk som stimulerer mange til å være fysisk aktive. Kulturmiljø og kulturminner er vår felles arv fra tidligere generasjoner. Disse må vi ta vare på gjennom fornuftig forvaltning og være stolte ambassadører for.

 

Skaun Senterparti vil:

 

 • Sikre kulturlivet, frivilligheten og idretten gode vilkår for aktivitet, utvikling

 • Bruke biblioteket som møteplass og kulturarena

 • Styrke kulturskolen slik at ventelistene reduseres

 • Gi tilbud gjennom kulturskolen i alle skolekretsene

 • Etablere gratis utlån av utstyr til sport og friluftsli

 • Åpne aktivitetsparken i Buvika.

 • Åpne Ølsholmskjæret friluftsområde.

 • Legge til rette for inkludering i frivilligheten.

 • Støtte infrastruktur i idrett og friluftsliv

 • Opprettholde 15% anleggsbidrag for utbygging av aktivitetsanlegg

 • Bruke kulturminneplanen aktivt for å bli kjent med våre kulturminner og

-miljøer som for eksempel de gamle kirkeruinene med tilliggende kastell på Viggja, gravhauger, Husaby og Rossvoll prestegård.

 • Sikre kirkene nok areal og en god tjenesteavtale med kommunen

 

 

 

INKLUDERING OG MANGFOLD
 

Senterpartiet vil fjerne barrierer for deltagelse og skape like muligheter på alle samfunnsområder for alle.

Arbeidet for at likestilling og mangfold skal bidra til å realisere våre verdier og mål i henhold til Skauns visjon, Aktiv og Attraktiv -sammen.

Likestilling og mangfold som verdier og i praksis, skal fremmes og håndteres i alt vi gjør. I Skaun skal alle føle tilhørighet, bli respektert og verdsatt samme hvem du er.

Kulturell bakgrunn, funksjonsvariasjon, religion, seksuell orientering, etnisitet eller annet skal respekteres.  

Manglende kunnskap om hverandres kultur, religion og væremåte er en kilde til fordommer. Vi vil fremme tiltak som kan gjøre at mennesker føler seg inkludert.

 

Skaun Senterparti vil:
 

 • Ha søkelys på inkluderingsarbeidet gjennom å stimulere til møteplasser, felles arrangement og utveksling av kultur for alle aldre.

 • Etablere faste flerkulturelle arrangement i et samarbeid mellom kommune, kultur og frivillighet.

 • Mangfold og likestillingstiltak somfremmer tilhørighet og trygghet mellom oss.

 • Øke mangfoldet blant deltakere, medlemmer og frivillige i våre organisasjoner, råd og utvalg

 • Sørge for boligtilbud til de som vil komme til Skaun

 

 

NATUR OG MILJØ
 

Senterpartiet vil sørge for at Skaun bidrar til å kutte klimagassutslippene. Vi vil ha en jordnær klimapolitikk som fungerer i hele kommunen – og som bidrar til at vi oppfyller våre forpliktelser.

Ren luft og vann er avgjørende for god livskvalitet og derfor vil vi forvalte våre naturressurser slik at de kommer kommende generasjoner til gode.
 

Skaun Senterparti vil:
 

 • Legge til rette for flere ladepunkter for el-bil i hele kommunen

 • Vurdere solcellekrav på offentlige bygg og næringsbygg

 • Vurdere nye energikilder i bygg

 • Støtte aktiv skogplanting

 • Vektlegge jordvernet i utbyggingsprosesser

 • Ha stort søkelys på energibruken i egne bygg

 • Fortsatt bygge ut et godt vanntilbud for alle

 • Søke å bruke mye tre som bygningsmaterialer

 • Innføre kildesortering i alle offentlige bygg
   

 

SAMFERDSEL, INFRASTRUKTUR
 

Senterpartiet vil at alle skal kunne leve gode liv i hele kommunen.

Infrastruktur som vei, bredbånd og mobilnett knytter oss sammen og er en viktig del av hverdagslivet for folk og bedrifter. Senterpartiet vil

sikre transport- og kommunikasjonstilbudet på en måte som forenkler hverdagen til folk i hele Skaun.

 

Skaun Senterparti vil:

 

 • Utnytte handlingsrommet i Byvekstavtalen ved å få etablert park and ride i Buvika og på Viggja.

 • Bygge ut gang- og sykkelveger slik at man trygt kan bevege seg langs vegene.

 • Etablere snarveger der folk allikevel går

 • Etablere et bedre kollektivtilbud internt i Skaun

 • Sammen med tilbydere kartlegge og bygge ut digital infrastruktur

 • Jobbe for at fylkeskommunen tar sitt ansvar som vegeier og vedlikeholder fylkesvegene i kommunen

 

 

 

NÆRINGSLIV, LANDBRUK OG SKOGBRUK
 

Vi i Senterpartiet er opptatt av norsk og lokal matproduksjon og ønsker å hegne om de ressursene vi har i Skaun. Vi vil at beitemark skal være i bruk og vil arbeide for økt beiting som et virkemiddel for bevaring av kulturlandskap og biologisk mangfold. Skogbruket står sterkt i kommunen og vi har lange tradisjoner med ungskogpleie og hogst. Denne kunnskapen må deles med kommende generasjoner.

Verdiskaping og arbeidsplasser er viktig i en kommune, og tilrettelegging av næringsarealer er et viktig virkemiddel for å bidra til vekst og utvikling.

 

Skaun Senterparti vil:
 

 • Ansette egen næringskonsulent i kommunen

 • Opprettholde rådgivingsressursene på landbruk og skog

 • Ha et sterkt jordvern

 • Kreve flytting av jord og nydyrking ved en eventuell nedbygging

 • Sikre ungdom deltagelse i skogplanting.

 • Jobbe for å sikre næringsareal for etablerte og nye næringsvirksomheter.

 • Jobbe aktivt sammen med næringsforeningene for å sikre næringslivet gode vilkår.

 


 

SKAUN KOMMUNE SOM BOSTED

I vår kommune skal alle kunne trives.

I kommunens arealstrategi er det nedfelt at det skal kunne bo folk i alle deler av kommunen. Samtidig står det at naturområdene skal forvaltes på en restriktiv måte. I spredt bebygde områder framstår Skaun som en landbrukskommune og Børsa og Buvika mer tettsted.

Skaun Senterparti vil:

 • At det skal legges til rette for forskjellige boligtyper og boformer.

 • At hovedveksten tas i tettstedene, men at spredt boligbygging skal være mulig.

   

SKAUN KOMMUNE SOM ARBEIDSPLASS
 

Senterpartiet vil ha et arbeidsliv med ordnede forhold og plass til alle med hel eller delvis arbeidsevne.

Skaun Senterparti vil:

 

 • Støtte opp om trepartssamarbeidet og avtalen om inkluderende arbeidsliv. Arbeidet skal skje i godt samarbeid med fagbevegelse, tillitsvalgte og med verneombud når det er aktuelt.

 • Vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha rett til heltid, men mulighet for deltid.

 • Tilbud om sommerjobb for ungdom under 18 år.

 • Bruke Trøndelagsmodellen aktivt for å få flere inn i skole og arbeid

bottom of page